UPUTSTVO ZA OVERU PROJEKTA

Svaki izlagač koji samostalno gradi štand i svaki izvođač koga izlagač angažuje za izgradnju štanda, dužni su da Projektnom birou Sajma dostave projekat štanda na odobrenje, a najkasnije 3 dana pre početka perioda montaže štandova. Period montaže i demontaže unapred određuje organizator priredbe, o čemu je izlagač obavešten prilikom prijavljivanja.

Projekti se dostavljaju isključivo na mail adresu: overaprojekta@sajam.rs u PDF formatu A4, vertikalna orjentacija, i moraju sadržati:

 • crtež osnove štanda
 • crtež izgleda štanda
 • tehnički opis štanda sa navedenim svim materijalima korišćenim pri izradi zidova štanda, poda štanda
 • crtež mora biti iskotiran ili
 • 3D crtež štanda iz dva ugla sa tehničkim opisom štanda

Svaki Projekat poslat na odobrenje mora sadržati i sledeće informacije:

 • naziv izlagača i izvođača
 • naziv sajamske manifestacije
 • broj hale
 • broj štanda
 • osoba za kontakt
 • broj telefona/faksa:
 • e-mail adresa
Formular za overu projekta

Svaki izvođač je u obavezi da popuni Prijavu kojom se regulišu prava i obaveze izvođača na manifestacijama Beogradskog sajma.

Molimo sve izlagače i izvođače da se pre projektovanja štanda upoznaju sa Pravilnikom o učestvovanju na priredbama Beogradskog sajma i šematskim prikazom ZONA – visinskih ograničenja gradnje štandova po halama.

Obavezu plaćanja naknade zajedničkih troškova i overe projekta snosi Izvođač – firma koja gradi štand.

Ukoliko izlagač sam gradi štand, njegova obaveza je overa projekta i plaćanja naknade zajedničkih troškova.

Cene naknade zajedničkih troškova sa overom projekta iznosi 420,00 din/m2

Izlagači koje štandove grade preko Projektnog biroa Beogradskog sajma ne plaćaju naknadu zajedničkih troškova.

Tabela računanja kvadrature koja se fakturiše:

 • 0-150m2 – obračunava se svaki m2
 • 151-300m2 – fiksno 150m2 + 40% razlike između 300 i 150m2
 • 301-500m2 – fiksno 210m2 + 30% razlike između 500 i 300m2
 • više od 500m2 – fiksno 270m2 + 20% razlike između stvarne kvadrature i 500m2

Sve cene su bez uračunatog PDV-a.